O škole

Charakteristika školy

Naše základní škola vzdělává žáky mladšího školního věku (1. – 5. ročník). Jsme hezká menší škola rodinného typu s uzavřeným a bezpečným areálem, jehož součástí je průběžně revitalizovaná hlavní budova základní školy, nová budova školní družiny a nová budova mateřské školy. Dále disponujeme  tělocvičnou, dvěma hřišti s umělým povrchem, atriem a dětským koutkem.

Všechny učebny hlavní budovy jsou vybaveny interaktivní tabulí. Klubovny školní družiny, které jsou dopoledne využívány k výuce půlených hodin, jsou také vybaveny interaktivní tabulí.  

Charakteristika výuky

Výuka na základní škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní škola Jarov – Malá škola pro všechny. Program je průběžně aktualizován a doplňován.

Do vyučování zařazujeme prvky osobnostní, sociální a etické výchovy a různých metod a forem práce. Půlených hodin využíváme nejen při výuce angličtiny a informatiky, ale zejména při výuce českého jazyka a matematiky i dalších předmětů. Pracujeme v blocích s možností kombinovaného či slovního hodnocení. Využíváme prvky formativního hodnocení, sledujeme především individuální pokrok žáka. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti a na vytváření osobité rodinné atmosféry. Součástí výuky jsou krátkodobé i střednědobé projekty, využívání elektronických učebnic v 1. a 2. ročníku, práce s interaktivní tabulí, do výuky angličtiny zařazujeme práci s iPady, v 5. ročníku používáme tablety, využíváme počítačovou učebnu a jazykové učebny.

Soustřeďujeme se na kvalitní elementární výuku s důrazem na anglický jazyk. Od školního roku 2011/2012 je anglický jazyk součástí povinné výuky od 1. ročníku. Jsme součástí Mezinárodní asociace cambridgeských škol, žáci mají na škole možnost skládat zkoušky YLE.

Od školního roku 2023/24 vyučujeme informatiku již od 3. ročníku. Pro mladší žáky pak nabízíme kroužky informatiky zajištěné našimi vyučujícími.

Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký výcvik pro 2. ročníky v dotaci 40 hodin za rok. Mezi nepovinné předměty je zařazen Sborový zpěv a Nápravy SPU. Jako kroužek organizovaný školou probíhá od školního roku 17/18 i ozdravný pobyt žáků v naší sauně.

Pravidelně realizujeme výjezdy do zahraničí a pobyty ve zdravotně příznivém prostředí včetně zimní školy v přírodě. Žáci jezdí na výlety, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, muzea a kulturní památky.

K dispozici žákům i zákonným zástupcům je školní poradenské pracoviště, které tvoří náš speciální pedagog, školní metodik prevence a výchovný poradce.

Na škole je zaveden dopolední pitný režim a program zdravého způsobu života. Účastníme se projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.

 Pečujeme o žáky se SVP, kterým nabízíme mj. i účast na hodinách nepovinného předmětu Nápravy SPU, pro žáky – cizince zajišťujeme Jazykovou přípravu žáků – cizinců přímo na škole a za samozřejmé považujeme individuální podporu žáků mimořádně nadaných. 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 10 i s dalšími subjekty v oblasti prevence.

Projekt LEAP

Program LEAP After-School English je pětiletý nadstavbový zájmový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka zajištěný rodilými mluvčími a jejich asistenty v malých skupinách. Program je organizován jako aktivita pro zájemce v odpoledních hodinách. V současné době běží již devatenáctým rokem. Tento ojedinělý projekt vznikl jako odpověď na nezbytnou potřebu našich dětí naučit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Jeho cílem je navázat na kvalitní povinně zavedenou výuku angličtiny od první do páté třídy, poskytnout dětem možnost získat praktické jazykové dovednosti a významně tak zvýšit jejich jazykovou úroveň.

Absolventi naší školy

Žáci pátého ročníku jsou systematicky připravováni na přechod na víceletá gymnázia, kam jich každoročně od nás zamíří vysoký počet. V posledních 7 letech odešlo na gymnázium 29% až 48% našich páťáků. Ostatní žáci odcházejí na 2. stupeň pražských základních škol, které si většinou volí podle zaměření a vlastních potřeb.

Zájmová a mimoškolní činnost

Preferujeme organizování kroužků v našich prostorách. To znamená, že aktivity probíhají v areálu školy a žáci jsou odváděni z a přiváděni zpět do školní družiny. Se všemi subjekty, které u nás kroužky organizují, máme smlouvu o předávání žáků. Dlouhodobě spolupracujeme s DDM Ulita, se ZUŠ Štítného a Učňovská a řadou dalších subjektů. Nabízíme kroužky Aj na počítači, keramiku, sportovní hry, šachy, badminton, florbal, sálovou kopanou, basket, parkur, výtvarný ateliér, hru na zobcovou flétnu, dramatický kroužek, kroužek Věda a pokusy, bojové sporty, karate, in-line bruslení, zumbu, jógu, gymnathlon, style dance a přípravku na gymnázia.

Uchazeči

Den otevřených dveří na ZŠ obvykle probíhá koncem února, zápis do prvních ročníků v 1. polovině dubna, přesné datum a další informace najdete v záložce Zápisy do ZŠ.

Provoz

Kancelář: od 7.30 do 14 hod.

Školní družina: od 6.30 do 18 hod./ v pátek do 17 h /

Školní jídelna: 2x týdně 2 jídla, 3x týdně 1 jídlo.

Mateřská škola

Mateřská škola je součástí Základní školy Jarov, je čtyřtřídní: tři třídy jsou heterogenní, jedna třída je homogenní (předškolní děti ve věku 6–7 let). V každé třídě je 28 dětí. Naším cílem jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují MŠ s radostí a chutí poznávat nové, neobjevené a upevňovat to, co je již známé, osvojené. Snažíme se, aby naše MŠ a cíle ŠVP „Objevujeme svět kolem nás“ poskytovaly dítěti pevný základ pro jeho další vzdělávání a jeho život. Velká pozornost je věnována prevenci úrazů, slušnému a prosociálnímu chování. ŠVP je otevřen spolupráci s rodiči, jejich zapojení do projektů.